Πειραιάς 19.09.2023

Προσκαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με μητρώο ΜΕΣ22 (πλήρους φοίτησης) καθώς και με μητρώο ΜΕΣ21 (μερικής φοίτησης), οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και το άνοιγμα προμηθευτή που είναι διαθέσιμα στα links τα οποία δίνονται παρακάτω και να τα αποστείλουν στο email: aretikon@unipi.gr μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα (ελληνικά και αγγλικά) μέχρι την Παρασκευή 29.09.2023. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να σταλούν σε μορφή word πλην των βιογραφικών σημειωμάτων, τα οποία να σταλούν σε μορφή pdf.

Ειδικά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ήδη συμφωνήσει με κάποια εταιρεία να πραγματοποιήσουν σε αυτήν την Πρακτική Άσκησή τους, παρακαλούνται να συμπληρώσουν μαζί με την αίτησή τους και το πληροφοριακό δελτίο της εταιρίας (βλ. link παρακάτω) και να τα αποστείλουν στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο